اعتراض به نظر کارشناس 

یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا، ارجاع پرونده به کارشناس است. ارجاع امر به کارشناس به‎ خصوص در مواردی که پرونده جنبه‎ های فنی و تخصصی دارد، برای دادگاه ضروری است و یکی نکات بسیار مهم نحوه اعتراض به نظریه کارشناس و مهلت طرفین دعوا به نظریه کارشناس در دادگاه ، دادسرا و اجرای احکام مدنی می باشد .

امکان عدول از نظریه کارشناسی میسر نمی باشد وکارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد اما چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

برای اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری، اصحاب دعوا می‎ توانند در مهلت زمانی مشخص، نظر خود را در خصوص نظر کارشناس اعلام کنند. بعد از اعلام نظر کارشناس، اگر دادگاه اگر نظر را مطابق با اوضاع و احوال بداند، به آن ترتیب اثر داده و رای صادر می کند و در غیر این صورت به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
در مواردی که تصمیم دادگاه بر اساس نظر کارشناس خواهد بود و موضوع به کارشناس ارجاع شده باشد، پس از ابلاغ اخطاریه به شخص جهت ملاحظه نظر کارشناس، لازم است وی فوراً در مهلت قانونی به شعبه مربوطه که اخطاریه را ارسال کرده است، مراجعه کند و نظر کارشناسی را ملاحظه و از آن کپی تهیه کند و در صورتی که نسبت به نظر کارشناس اعتراضی داشته باشد در مهلت مقرر و به صورت مکتوب اعتراض خود را تقدیم شعبه کند.

 مهلت اعتراض به نظر کارشناس 

مهلت اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه است و طرفین می‎توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه اعتراضی داشته باشد، به ‎طور کتبی اعتراض خود را اعلام کنند.
قانونگذار در ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در این خصوص مقرر می‎کند «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‎کند که ظرف مهلت تعیین‎شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کرده و با ملاحظه نظر کارشناس، چناچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار کنند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‎کند.»

 مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا

مهلت اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار است.در ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در این خصوص آمده است «جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‎شود که ظرف مهلت تعیین‎ شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‎شود. طرفین می‎توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.»

 مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی

مهلت اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی، ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه است.قانونگذار در ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ در این خصوص مقرر می‎کند «قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‎کند. هر یک از طرفین می‌‎تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، به نظریه ارزیاب اعتراض کند. این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‎شود، مورد رسیدگی قرار می‌‎گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی، قیمت مال معین می‎شود. تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.»