نحوه اجرای توامان حکم دادگاه انتظامی و مراجع قضایی 

نظریه مشورتی در مورد نحوه اجرای توامان حکم دادگاه انتظامی و مراجع قضایی 

چنانچه اجرای توأم مجازات‌ها دادگاه رسیدگی به تخلفات انتظامی و مرجع قضایی مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع از اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است .

سوال

چنانچه کارمندی مرتکب فعلی شود که هم عنوان تخلف اداری داشته و هم دربرگیرنده عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضایی، در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود، به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل ۲ سال کیفر حبس و ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم کند و در عین حال دادگاه رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضایی، وی را محکوم به ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی کند و محکوم‌علیه ۲ سال حبس خود را سپری کرده باشد، آیا تحمل حبس به مدت ۲ سال به منزله اجرای انفصال موقت ۲ ساله نیز محسوب می‌شود؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجراشده محسوب و کسر می‌شود یا لزوماً باید پس از اتمام مدت حبس، مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ شود؟ در مثال فوق چنانچه محکمه قضایی کارمند را به ۲ سال انفصال موقت محکوم کند اما دادگاه تخلفات اداری، پیشتر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم کرده و دادنامه قطعی شده است، آیا می‌توان علاوه بر ۲ سال انفصال اجراشده، یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه کرد؟ در مثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضایی صرفاً به زندان محکوم شود و در حکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس است یا لزوماً پس از اتمام مدت حبس باید حکم انفصال اجرایی شود؟

پاسخ

چنانچه اجرای توأم مجازات‌ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع از اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت، قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم‌علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نبوده و همزمان با آن قابل اجراست. مضافاً اینکه رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی است. در فرض سوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری قابل اجراست. در فرض سوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد و اجرای همزمان بلااشکال است.