نحوه شکایت  کارگر از کارفرما در صورت فقدان قرارداد کار کتبی

سوال
اینجانب قریب به شش سال در یک  بیمارستان مشغول کار می باشم لیکن به تبع استفاده از مرخصی زایمان کارفرما حاضر به پذیرش مجدد من نیست و حقوق و مزایای سه ماه آخر را نیز پرداخت نکرده است  متاسفانه هنگام شروع به کار کارفرما با من قرارداد نبست و من را به صورت شفاهی استخدام کرد و الان هم با سوء استفاده از این موضوع  می‌گوید برو شکایت کن در حالی که  من قراردادی ندارم. لطفا مرا راهنمایی کنید .
پاسخ  وکیل
طبق قانون کار نداشتن قرارداد و یا شفاهی بودن رابطه کاری مانع ازمطالبه حقوق قانونی شما نمی باشد و طرفین این اختیار را دارند که به صورت شفاهی در خصوص قرارداد کار توافق نمایند در تایید همین امر در ماده ۷ قانون کار تصریح شده است که قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. اما این شفاهی بودن رابطه کاری مجوز سوء استفاده و عدم پرداخت مطالبات قانونی کارگران نخواهد بود زییرا این امر مطابق ماده ۶ قانون کار بهره‌کشی از دیگران  بوده و ممنوع می‌باشد؛ بنابراین شما می توانید  با اثبات رابطه کاری و کم و کیف آن در هیات تشخیص اداره کار می‌توانید نسبت به مطالبه حقوق قانونی خود اقدام نمایید.
شما برای شروع می بایست به اداره کار واقع در محدوده بیمارستان محل کار خود مراجعه کرده و آنجا با نوشتن دادخواست و تقدیم آن به هیئت تشخیص ، حقوق قانونی خود را مطالبه نمایید .
بهتر است به جهت نداشتن قرارداد مکتوب ، بدوا  استشهادیه ای تنظیم کنید و از کسانی که از سابقه کار شما نزد کارفرما آگاه هستند بخواهید آن را امضا کنند و یا در دادخواست خود تقاضا کنید هیئت تشخیص با اعزام بازرس  به بیمارستان  در خصوص سابقه کار شما  تحقیق نماید .
مشاوره تلفنی با وکیل, شکایت از کارفرما, قرارداد شفاهی, نحوه شکایت کارگری که قرارداد کتبی ندارد, شفاهی بودن قرارداد کار