نشانی مجتمع قضایی امور سرپرستی (دادسرای امور حسبی)

بزرگراه‌چمران، خ سئول، نبش خ مهتاب

تلفن مجتمع قضایی امور سرپرستی

۰۲۱۸۸۶۲۵۱۷۲ – ۰۲۱۸۸۶۲۷۵۱۵