دادخواست تامین خواسته در حین رسیدگی

رياست محترم شعبه ۱ دادگاه عمومي  حقوقی تهران
با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده  …… با موضوع تقدیم دادخواست اینجانب به طرفیت آقای علیرضا   به خواسته مطالبه اجره المثل  به استحضار مي رساند.
نظر به اینکه  اينجانب در پرونده کلاسه  مذکور  مطروحه در آن شعبه محترم در مقام خواهان اقدام به تقدیم  دادخواستی دائر بر مطالبه اجره المثل بابت یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۱ اصلی واقع در بخش ۱ تهران از تاریخ ۹۰/۳/۳۱ لغایت  ۹۲/۱۱/۱ را نموده ام  و از آنجا که بیم نقل و انتقال اموال خوانده محترم و عدم دسترسی به اموال وی بعد از صدور حکم محکومیت وجود دارد با استناد به بند دال ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته به ميزان  دو میلیاردریال  از اموال و دارایی های متعلق به خوانده  محترم و اجرای آن به فوریت و قبل از ابلاغ  خواستارم .

با احترام

دادخواست تامین خواسته ، نمونه دادخواست تامین خواسته حین رسیدگی ، تامین خواسته ، دانلود دادخواست تامین خواسته ، دادخواست تامین خواسته بعد از  جلسه اول دادگاه