آمار قضات و کارکنان اداری استان تهران در سال ۹۹

معاون منابع انسانی دادگستری استان تهران گزارشی از عملکرد ۹ ماهه این معاونت ارائه کرد و گفت: در سطح استان تهران تعداد ۱۸۹۷ نفر قاضی داریم و در ۹ ماهه سال جاری، ۱۶۶ قاضی ورودی داشتیم.