پیامد عدم حضور شاکی در دادگاه

حقوق شاکی به وی اجازه می دهد هنگام حضور در دادگاه دلایل و دفاعیات خود را مطرح و از قاضی بخواهد شهادت گواهان وی را استماع نماید لیکن ممکن است به هر دلیلی شاکی علی رغم ابلاغ احضاریه در دادگاه حاضر نشود در این صورت قانون تکلیف را روشن نموده است .