آشنایی با حق انتفاع از مال دیگری

آشنایی با حق انتفاع از مال دیگری بر اساس ماده ۴۰ قانون مدنی، «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.»