امکان استفاده کارمندان بازنشسته از وکلای ادارات و  سازمان های  دولتی

نظریه مشورتی در مورد حمایت قضایی از کارمندان بازنشسته مانند گرفتن وکیل و یا پرداخت حق الوکاله از بودجه دولت