مسئولیت ضامن برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه تاجر ورشکسته

رای وحدت رویه در مورد مسئولیت ضامن برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه ورشکسته در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع «خسارت تاخیر تادیه افراد ورشکسته» رای وحدت رویه صادر شد.