نحوه جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی

 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره نحوه جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.