قتل خطای محض

قتل خطای محض قتل همیشه جرم بوده و در راس همه جرایم است و از جمله جرایمی است که همیشه مورد تعقیب قرار گرفته است. براساس نظر فقها، هرگاه قاتل قصد فعل و قصد قتل نداشته باشد قتل خطای محض است .