معنی خیار مجلس

خیار مجلس خیار مجلس یکی از خیارات است در مجموع خیار مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه با کلمه فسخ می‌آید و به آن خیار فسخ می‌گویند.