قانون هیأت منصفه 

قانون هیأت منصفه مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴‌ماده ۱ – رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه ‌در دادگاه صالحه صورت می‌گیرد.‌هیأت منصفه در دادگاههای تحت نظر قوه قضائیه طبق این قانون تشکیل می‌گردد.