مجازات فالگیری و رمالی

یکی از شکایات متداول مردم در دادسراها، شکایت بع اتهام فالگیری و یا رمالی از افرادی است که به بهانه حل کردن مشکلات، گشایش بخت، پیدا کردن اشیا، ایجاد مهر و محبت و غیره، از افرادی که دارای مشکلات زیادی هستند و در اصطلاح، به هر دری زده‎اند ، مبالغ بعضاً هنگفتی دریافت می‎کنند.