بررسی جرایم تکدی گری، کلاشی و ولگردی

بررسی  جرایم تکدی گری، کلاشی و ولگردی در قانون مجازات  اسلامی علاوه بر  کلاشی ، تکدی گری و ولگردی  نیز جرم و برای آن مجازات تعیین شده است در این یادداشت به بررسی این جرایم می پردازیم .