آغاز به کار مجتمع ویژه صلح و سازش با نام «شهید سلیمانی»

مجتمع شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش با نام "شهید سلیمانی" کار خود را آغار کرد.