محدودیت ثبت طلاق فریب دادن خود است

محدودیت ثبت طلاق فریب دادن خود است محدودیت ثبت طلاق  به نحوی فریب دادن خود و فرافکنی است که ما توانایی کنترل بحران‌های اجتماعی خود را نداریم و دنبال مقصر می گردیم و با دنبال مقصر گشتن هم هیچ موقع مشکل حل نخواهد شد.