شرایط لازم برای ازدواج مجدد مرد

 با توجه به اینکه قانون حمایت خانواده جدید و قانون مدنی در خصوص شرایط ازدواج مجدد مردان اشاره‎ای نکرده، باید گفت هنوز مقررات مربوط به ازدواج مجدد مرد در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ پابرجاست و قانون حاکم است. 

ممنوعیت ازدواج دختران با سن کم

ازدواج، سنتی مورد تاکید و سفارش خداوند متعال و نیز مورد حمایت قانونگذار است. درحالیکه ضمن حمایت قانون از این فریضه ی دینی، سوء استفاده از آن نیز مورد مذمت ‏قانونگذار قرار گرفته است. از جمله سوء استفاده‌هایی که ممکن است از این نهاد مقدس و نیز نسبت به دختران اتفاق افتد می‌توان به ازدواج مردان بالغ با دختران نابالغ اشاره کرد.

شرایط ازدواج مجدد مرد

 بحث چندهمسری یا اختیار همسران متعدد در رژیم حقوقی خانواده و مقررات موضوعه ما فاقد سرفصل و عنوان مشخص است. حتی قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ نیز به‌رغم انتظار، هیچ نصی درباره تجدید فراش، آثار حقوقی و تکالیف زوج در قبال همسران و حقوق زوجه در این خصوص، وضع نکرده است.

Go to Top