نحوه آزادی مشروط

بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‎تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‎سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر کند.

آزادی مشروط جایگزینی برای مجازات حبس

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره‌ی محکومیت به محکومان در بند داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند،‌ از آزادی مطلق برخوردار شوند.

شرایط استفاده از آزادی مشروط توسط زندانیان

آزادی مشروط به معنای صدور حکم آزادی محکوم‌علیه از مجازات حبس است که به وسیله دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی، با این قید که محکوم‌علیه در مدت تعیین‎شده توسط قانون باید شروطی را رعایت کند تا آزادی او قطعی شود، صادر می‌شود.

شرایط اعطای تخفیف و آزادی مشروط به زندانیان

شرایط اعطای تخفیف و آزادی مشروط به زندانیان هرکس برای بار نخست به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایطی، حکم به آزادی مشروط صادر کند.

Go to Top