آشنایی با قرارداد فرانشیز

اگر در مورد قرارداد فرانشیز جست‎وجو کرده باشید، حتما متوجه می ‎شوید که تعاریف مختلفی در مورد فرانشیز وجود دارد. اما به طور کلی فرانشیز روشی است که برای پیشبرد کسب ‎و کارها از آن استفاده می ‎شود. قراردادهای فرانشیز مابین دو نفر با عناوین فرانشیز دهنده و فرانشیز گیرنده برقرار می‎ شود.