ارسال لایحه و درخواست به دادگاه از طریق پست سفارشی

نظریات مشورتی در خصوص ارسال لوایح و درخواست  از طریق پست در مورد تکلیف دادگاه در مواجهه با اوراق ارسال شده توسط اداره پست نظر یات مشورتی مختلفی صادر گردیده که در ادامه به سه مورد از آن ها اشاره می گردد .