امکان توقیف حقوق کارگری که قبلا وام یا مساعده دریافت نموده است 

نظریه مشورتی در مورد توقیف حقوق کارگر یا کارمند در صورتی که بابن دریافت مساعده یا وام به کارفرمای خود بدهکار باشد .