منظور از عبارت مامور رسمی یا مسئول دولتی در قوانین موضوعه

نظریه مشورتی در مورد معنی عبارت مامور رسمی یا مسئول دولتی در قوانینسوالمنظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و۵۳۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ چه اشخاصی است؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟