آیین نامه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور

ماده ۱ -تشکیل کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور:
با استناد به تکالیف قانونی وزارت دادگستری مبنی بر انعقاد و اجرای موافقت نامه های حقوقی و قضایی با سایر کشورها
مندرج دربند ت ماده ۲ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی، مصوب سال ۱۳۹۴ـ همچنین در راستای اجرای اولویت های اختصاصی و برنامه های ابلاغی از سوی ریاست جمهوری در بدو شروع به کار دولت دوازدهم به شماره ۷۶۶۰۸ مورخه ۹۶/۰۶/۲۵ و احتساب موضوع به عنوان یکی از شاخصهای اختصاصی عملکردی وزارت از سوی سازمان برنامه و بودجه و ضرورت ارائه گزارشهای عملکردی در این حوزه به مرجع موصوف و مستندا به مصوبه شماره ۱۹۲۹۷ /ق ۳۵۱۵۷ه مورخ ۵۸/۰۳/۲۰ هیات وزیران که مسئولیت حمایت از ایرانیان خارج از کشور را به عهده وزارت امور خارجه و حمایتهای حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور را به عهده وزارت دادگستری قرار داده، کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور که از این پس در این آیین نامه کارگروه نامیده میشود، مطابق مفاد این آییننامه تشکیل می گردد.

ماده ۲ـ اهداف:
– هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای ذیربط به منظور انسجام در سیاستگذاری، برنامه ریزی و پایش اقدامات حقوقی و قضایی دستگاهها با هدف هم افزایی، مشارکت و همکاری میان آنها.
– ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از طریق ارائه آموزش و ترویج حقوق شهروندی و آشنایی با قوانین و مقررات کشورهای مقصد با رویکرد مبتنی بر پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم.
– تالش به منظور مرتفع نمودن مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور

 

ماده ۳ -ارکان کارگروه:
الف ـ رئیس
رئیس کارگروه وزیر دادگستری است که مسئولیت راهبردی کارگروه در راستای تحقق اهداف آن را بر عهده دارد.
ب ـ اعضاء
اعضای کارگروه شامل نمایندگانی از دستگاهها و نهادهای زیر ـ در سطح مدیرکل ـ که باید با موضوع مرتبط و دارای
اختیارات کافی باشند که از طرف بالاترین مقام آن دستگاه تعیین و با ابلاغ وزیر دادگستری به عنوان عضو کارگروه
منصوب می شوند.
 معاونت حقوقی ریاست جمهوری
 معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه
 وزارت امور خارجه
 وزارت کشور
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 وزارت آموزش و پرورش
 وزارت راه و شهرسازی
 وزارت امور اقتصادی و دارایی
 وزارت اطلاعات
 وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
 سازمان صدا و سیما
 ستاد مبارزه با مواد مخدر
 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

 سازمان ثبت احوال کشور
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 یک نماینده از تشکلهای غیردولتی فعال در این حوزه با پیشنهاد دبیر کارگروه و ابالغ وزیر
دادگستری
تبصره ۱ :در صورت نیاز به عضویت نمایندگان دیگری از دستگاهها، با پیشنهاد دبیر و تائید رئیس کارگروه از آنان برای عضویت در کارگروه دعوت به عمل می آید.

تبصره ۲ :دبیر کارگروه میتواند به تناسب موضوع از مدیران و صاحب نظران برای شرکت در نشستهای کارگروه بدون حق رای دعوت به عمل آورد.

ج ـ دبیر

دبیر کارگروه، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری میباشد. به منظور پیگیری و هماهنگی امور اجرایی کارگروه، دبیرخانهای تحت همین عنوان در معاونت حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری تشکیل می شود.

تبصره: دبیرکارگروه می تواند یکی از مدیران یا کارشناسان حوزه معاونت را به عنوان قائم مقام خود و مسئول دبیرخانه منصوب نماید. دبیرخانه مسئول پیگیری مصوبات کارگروه می باشد.

د ـ کمیته های تخصصی

به منظور اجرای دقیق مصوبات و بررسی دستورات ارجاعی از سوی کارگروه، کمیته های تخصصی متناسب با موضوع و بنا به ضرورت تشکیل خواهند شد. وظیفه کمیته های تخصصی؛ بررسی، اظهار نظر و تدوین طرحها و لوایح پیشنهادی و برنامه های مورد نیاز با محتوای علمی و اجرایی در رابطه با موضوعاتی است که از طریق دبیرخانه کارگروه به آنها ارجاع می شود .

تبصره ۱ : اعضای هر کمیته تخصصی پس از طرح و تصویب در کارگروه با ابلاغ رئیس ، به این سمت منصوب می گردند.

تبصره ۲ :مسئول هر کمیته تخصصی بنا بر پیشنهاد دبیر کارگروه و با ابلاغ وزیر دادگستری به این سمت منصوب خواهد شد.

ماده ۴ -وظایف و اختیارات کارگروه :

– تعیین راهکارهای حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور.

– اتخاذ تدابیر لازم با هدف پیشگیری از بروز رفتارهای خلاف قوانین و مقررات توسط اتباع ایرانی در مرحله ورود، اقامت، اشتغال، تجارت، تحصیل، گردشگری و مانند آن در سایر کشورها .

– برنامه ریزی در جهت آموزش و اطلاع رسانی به اتباع ایرانی که قصد عزیمت به دیگر کشورها دارند.

– مساعدت لازم در معاضدت حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور

– پیشنهاد انعقاد موافقت نامه همکاری های حقوقی و قضایی با سایر کشور ها.

– پیشنهاد تصویب و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با اتباع ایرانی خارج از کشور

– ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و قضایی در راستای اهداف و وظایف کارگروه 

– برگزاری گردهمایی و همایشهای علمی مرتبط با حمایتهای حقوقی وقضایی از ایرانیان خارج از کشور

– جمع آوری و پردازش اطالعات الزم در ارتباط با مشکالت و موانع حقوقی و قضایی اتباع ایرانی خارج از کشور

– برقراری ساز وکار الزم برای حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور و پاسخگویی به سواالت آنها

– ارائه گزارش دوره ای عملکرد کارگروه و کمیتههای تخصصی به مراجع ذیربط

ماده ۵ -نحوه تشکیل جلسات:

– جلسات کارگروه با حضور رئیس یا دبیر به صورت ماهیانه و با حضور اکثریت اعضا تشکیل و رسمیت می یابد.

– مصوبات کارگروه با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر می باشد.

تبصره: در صورت نیاز به تشکیل جلسات فوق العاده، حسب درخواست دبیر و تایید رئیس کارگروه برگزار می گردد.

ماده ۶ – قلمرو آییننامه

اجرای مفاد این آیین نامه مانع از اختیارات و انجام وظایف قانونی دستگاههای عضو کارگروه در رابطه با ایرانیان خارج از کشور نمی باشد.

ماده ۷ – این آیین نامه در هفت ماده و شش تبصره در ا جرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی درتاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ به تصویب وزیر دادگستری رسید .