ابلاغ رای داور

ازجمله مواردی که طرفین داوری می توانند با اتکا به اصل حاکمیت اراده، درخصوص میزان و نحوه آن توافق کنند، ابلاغ نظریه داوری است .

امکان توافق بر نحوه ابلاغ توسط داور

در داوری های داخلی و تجاری بین المللی، اصل بر توافق طرفین در نحوه ابلاغ می باشد. طرفین میتوانند توافق کنند به هر نحوی ازجمله تلفنی ابلاغ صورت گیرد ، زیرا رعایت تشریفات الزام آور نیست، اگرچه ابلاغ جزء مقررات آمره آئین ادرسی مدنی است، ولی شیوه ابلاغ، جزو تشریفات می باشد.

مطالعه بیشتر : قواعد داوری در دعاوی حقوقی 

تاثیر ابلاغ در قرارداد داوری

عبارت مقنن در ماده ۴۸۵ قانون دادرسی مدنی از الفاظ “داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه … تسلیم کند” ، خود به صراحت دلالت بر امری و تکلیفی بودن ابلاغ رأی داور توسط شخص داور در فرض نبود اراده طرفین از طریق دادگاه صالح دارد. و عدم رعایت این قواعد داوری، از موارد عدم رعایت قواعد و قوانین موجد حق موضوع بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م است.

ویژگی بارز قواعد تکمیلی ازجمله کیفیت نحوه ابلاغ در داوری، امکان توافق طرفین خلاف آن مقرره می باشد و درصورت نبود توافق خلاف آن، قانون تکمیلی قابل اجراست. ولی وقتی که توافق خلاف قاعده تکمیلی وجود نداشته باشد، در مقام اجرا، آن قاعده تکمیلی الزام آور و لازم الرعایه می باشد و عدم رعایت آن موجب بطلان رأی داور است.

مطالعه بیشتر : داوری در دعاوی حقوقی