امتیازات چک و شرایط وصول آن از طریق اجرای ثبت

 امتیازات چک :۱_سند عادی در حکم لازم الاجراست و بدین لحاظ از طریق اجراییه ثبت قابل وصول می باشد.۲_برخلاف سایر اسناد تجاری بدلیل قانون خاص(صدور چک بلا محل) دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد.۳_دادگاه درصورت تقاضای تامین خواسته مکلف به قبول قرار تامین خواسته ؛آنهم بدون اخذ تامین ناشی از خسارات احتمالی می باشد.۴_صدور گواهی عدم پرداخت چک ، رایگان می باشد.۵_ سرعت در نقل و انتقال ۶_ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ۷_رسیدگی قضایی فوری و خارج از نوبت۸_حمایت همه جانبه قانونگذار از دارنده چک بواسطه اصول فقهی اشتغال ذمه استصحاب بقای دین و اصول حقوقی تجریدی بودن اسناد تجاری استقلال امضاها ،غیر قابل استماع بودن ایرادات ۹_ ممنوعیت اعطای مهلت عادله به صادر کننده چک(لازم بذکر است در امور مدنی حاکم میتواند به مدیون مهلت عادله وفق مواد۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی داده ولیکن در اسناد تجاری مطابق ماده۲۶۹ قانون تجارت ممنوع می باشد.۱۰_تمامی امضا کنندگان چک اعم از صادر کننده ،ظهر نویس و ضامن دارای مسئولیت تضامنی جهت پرداخت وجه چک‌می باشد.(نکته الف اگر صادر کنندگان دو نفر بوده مسئولیت ایشان تناصف (تساوی) خواهد بود.
نکته ب در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
وصول چک از طریق اجراییه ثبت: تقاضای صدور اجراییه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا تنها توسط دارنده و بر علیه صادر کننده(نه ضامن و نه ظهر نویس)و از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می‌آید .
نکته چک هایی که به دلیل عدم مطابقت امضا و یا بلحاظ عدم وجود مهر در اشخاص حقوقی و یا تقدم وتاخر تاریخ صدور منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده باشد؛قابل وصول از طریق اجرای ثبت نمی باشد.
مزایای پیگیری از طریق اجرای ثبت۱_سرعت در رسیدگی۲_امکان توقیف اموال و املاک و ممنوع الخروجی صادر کننده۳_پرداخت هزینه های اجراییه پس از وصول چک۴_عدم محدودیت زمانی
۵_امکان طرح دعوی موازی مبنی بر مطالبه چک از طریق دادگاه های کیفری وجود دارد
معایب۱_عدم امکان توقیف صادره کننده(صدور برگ جلب) ۲_عدم امکان طرح دعوی علیه ضامن و ظهر نویس۳_پرداخت هزینه اجرایی به میزان ۵ درصد که ۱.۵ درصد بالاتر از هزینه دادرسی می باشد.۴_اخذ اصل چک و گواهی عدم پرداخت توسط دایره اجرا ۵_ امکان طرح دعوی موازی مبنی بر مطالبه چک از طریق دادگاه های حقوقی وجود ندارد.۶_ خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات از طریق اجرای ثبت قابل مطالبه نمی باشد.
پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می‌ تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
برگرفته از دیده بان هشتم
 امتیاز چک, شکایت از چک در ثبت, مشاوره چک, مشاوره چک برگشتی, وکیل چک برگشتی