اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

در اجرای ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱ـ ماده ۱۰ آئین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۱۰ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده در خصوص اموری از قبیل نحوه ارجاع، پذیرش و تشکیل پرونده، نحوه برگزاری جلسات مشاوره، نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی مراکز فوق مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.

۲ـ در بند ز ماده ۳۲ عبارت: “هر سه سال یک بار” به عبارت “هر سال یک بار” اصلاح و بندهای زیر به آن الحاق می‌گردد.

م ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده؛

ن ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء اعلام تخلفات آنان به دادسرا جهت رسیدگی؛

س ـ مدیریت فرآیند ارجاع به مراکز مشاوره از طریق سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه؛

ع ـ انتصاب رئیس واحد مشاوره استان جهت پیگیری امور مشاوران و مراکز مشاوره در استان

۳ـ در ماده ۳۳ به جای عبارت: “تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان “، عبارت “تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان” جایگزین و بندهای “د” تا “ح” حذف می‌گردد.

۴ـ بندهای «ب» و «د» ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ب ـ تأهل و داشتن حداقل ۳۵ سال سن و ۳ سال سابقه کار مرتبط؛

د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت برای آقایان؛

تبصره ـ صدور مجوز تأسیس مرکز برای وکلا، سردفتران ازدواج، طلاق و اسناد رسمی، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و همچنین مدیران مؤسسات داوری و داوران که در حوزه اختلافات خانوادگی فعالیت دارند، ممنوع است.

۵ ـ قسمت اخیر ماده ۳۶ آئین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود: «زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق سامانه مرکز امور مشاوران اعلام می‌گردد.»

۶ ـ ماده ۴۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۴۷ـ الف ـ مجازاتهای انتظامی مشاوران خانواده در ۷ درجه به شرح زیر است:

درجه۱: تذکر شفاهی؛

درجه۲: توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

درجه ۳: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

درجه۴: محرومیت از ارتقای رتبه در نظام رتبه‌بندی به مدت یک تا دو سال یا تنزل رتبه به مدت یک سال؛

درجه۵: تعلیق موقت پروانه فعالیت از سه ماه تا یک سال؛

درجه۶: تعلیق موقت پروانه بیش از یک سال تا سه سال؛

درجه۷: ابطال پروانه فعالیت و محرومیت دائم از مشاوره خانواده قوه قضائیه؛

ب ـ مجازات‌های انتظامی مدیران مراکز مشاوره در ۵ درجه به شرح زیر است.

درجه۱: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

درجه۲: محرومیت از ارتقای رتبه در نظام رتبه‌بندی به مدت یک تا دو سال یا تنزل رتبه به مدت یک سال؛

درجه۳: تعطیلی مرکز مشاوره از سه ماه تا یک سال؛

درجه۴: تعطیلی مرکز مشاوره بیش از یک سال تا دو سال؛

درجه۵؛ ابطال مجوز مرکز مشاوره؛

موارد تخلف مشاوران خانواده و مدیران مراکز مشاوره و انطباق متناسب آنها با مجازات‌های مذکور به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. تا تصویب دستورالعمل مذکور، موارد تخلف و مجازات‌ها بر اساس ماده ۴۷ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳ خواهد بود.

این اصلاحیه در ۶ بند در تاریخ ۸/۷/۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه