نشانی مجتمع قضایی مدرس

تهرانپارس، حکیمیه، خیابان سازمان آب – خیابان امام حسین (ع)

تلفن مجتمع قضایی مدرس

۰۲۱۷۷۳۱۱۲۴۵ الی ۷

صلاحیت مجتمع قضایی مدرس

دعاوي کیفری مناطق ۱۳ و ۸ و ۴ تهران