انواع ایرادات قانونی به ماهیت دعوا

ایراد در لغت به معنای خرده گرفتن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از وسیله‌ای است که خوانده معمولاً در جهت ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل‌گیری مبارزه، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار می‌گیرد.

استرداد دعوی در مرحله تجدید نظر 

نظریه مشورتی در مورد استرداد و صرف نظر کردن از دعوی در مرحله تجدید نظر با فرض صدور حکم  به نفع خواهان بدوی و تقدیم تجدید نظر خواهی توسط خوانده بدوی 

مفهوم استرداد دادخواست و آثار آن

مفهوم استرداد دادخواست و آثار آن  استرداد دادخواست در اصطلاح به معنای اعراض از آثار دادخواست است که در نتیجه ‌استرداد دادخواست و پذیرش آن، دادخواست یا پیوست‌های آن به دادخواست دهنده پس داده نمی‌شود بلکه تقدیم آن، کاًن لم یکن تلقی می‌شود.

زوال دادرسی

موارد زوال دادرسی دادگاه‌ها مکلفند در صورت تنازع بین اشخاص رفع تنازع کنند؛ این رفع تنازع ممکن است از سوی خواهان و وکیل وی یا از سوی خوانده یا وکیل وی یا از سوی طرفین و وکلای آنها نیز صورت پذیرد و موجبات زوال دادرسی را فراهم کند.

بررسی قرار رد دعوا

بررسی قرار رد دعوا هنگامي كه دعوايي در دادگاه مطرح مي‌شود، قاضي با توجه به محتويات پرونده و دلايلي كه ارائه مي‌شود ممكن است تصميمات مختلفي را اتخاذ كند که به طور معمول در قالب حکم و قرار می باشد و قرار رد دعوی یکی از مهمترین این تصمیمات است .

Go to Top