آشنایی با مفهوم سازش

آشنایی با مفهوم سازش سازش در لغت‌ به معنی حسن ‌سلوک، خوش رفتاری، صلح و آشتی، حصول توافق بین دو تن و سازگاری و هماهنگی است و نیز به معنای رفع کدورت و اختلاف و ایجاد توافق بین طرفین است. سازش‌نامه نیز نوشته‌ای مبنی بر برقرار ساختن صلح و آشتی بین طرفین است.

مفهوم صلح و سازش و نحوه انجام آ ن

شرایط درخواست سازشسازش همان عقد صلح است که طرفین از طریق آن کلیه دعاوی و اختلافات موجود یا دعاوی و اختلافاتی که امکان دارد در آینده به وجود آید را حل و فصل می‌کنند. سازش ماهیتاً همان عقد صلح است که طرفین از طریق آن کلیه دعاوی و اختلافات موجود یا دعاوی و اختلافاتی که امکان دارد در آینده به وجود آید را حل و فصل می‌کنند. باید تصریح شود که سازش می‌تواند قبل از طرح دعوی در دادگستری یا بعد از آن باشد.  

نحوه سازش و مصالحه در دعاوی حقوقی

 سازش و مصالحه در دادگاه - در اختلافاتی که در دعواهای مدنی مطرح می‌شود دو طرف می‌توانند درخواست کنند دادگاه دعوا را با مصالحه خاتمه دهد که سازش در حین دادرسی و رسیدگی نام دارد. نوع دیگر آن دعوایی هست که خواسته آن سازش باشد که این دعوا در فرم دادخواست مطرح می‌شود و وقت رسیدگی تعیین و دو طرف دعوت می‌شوند. اگر خوانده حاضر به سازش نشد و یا در جلسه حاضر نگردید پرونده با قرار رد درخواست مختومه می‌شود و به کلی بسته می‌گردد و خواهان ارشاد قانونی می‌شود تا طرح دعوا نماید. ولی اگر به سلامتی سازش کردند و مصالحه نمودند در اینصورت است که گزارش اصلاحی صادر می‌شود.

Go to Top