نظامنامه ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک

 به تبع الزامی شدن ثبت قراردادهای وکالت و وکالتنامه های وکلای دادگستری در سامانه ثبت قراردادهای الکترونیک وکالت از اول آذرماه سال ۹۹ ، همکاران وکیل و موکلین ایشان هنگام استفاده از این سامانه با مشکلاتی مواجه شده اند که مطالعه نظامنامه ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک  می تواند در نحوه ثبت قرارداد وکالت در سامانه موثر واقع شود و منجر به رفع قسمت اعظم این مشکلات و ابهامات گردد .

متن کامل نظامنامه ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک

کلیات

۱-  قـرارداد الکترونیـک وکالـت در راسـتای بنـد ش از تبصـره ۶ قانـون  بودجـه عمومـی کشـور در سـال ۱۳۹۹ ایجـاد شـده اسـت

۲ – بــر اســاس قســمت اخیــر مــاده مذکــور قــرارداد الکترونیــک مبنــای شناســایی وکیــل در ســامانه خدمــات الکترونیــک قضایــی و روابــط مالــی فیمابیــن وکیــل و مــوکل میباشــد. بــا ایــن بیــان، ســامانه بهصــورت توأمـان دربرگیرنــده وکالتنامــه و قــرارداد مالــی بــوده و مســتند کاغـذی (قـرارداد سـنتی) از تاریـخ الزماالجـرا شـدن در مراجـع قضایـی قابـل پذیـرش نیسـت .

۳ –   بـر اسـاس همیـن مـاده فـرض نبـود قـرارداد بیـن وکیـل و مـوکل مسـموع نبـوده و قانـون بودجـه کشـور در سـال ۱۳۹۹ موخـر بـر سـایر قوانیـن در ایـن بـاب میباشـد.

 ۴ –  پایـه انعقـاد قـرارداد الکترونیـک وکالـت بـر اسـاس تصریـح مـاده ۹ آیین نامـه نحـوه اسـتفاده از ســامانه های رایانــه ای و مخابراتــی  در راســتای امــور قضایــی  ثبت نــام وکیــل و مــوکل در ثنـا میباشـد.

جهـت پاسـخ بـه نیـاز همـه متقاضیـان بـه اخـذ خدمـت وکالـت ، مـواردی تحـت مجـوز خـاص در سـامانه لحـاظ شـده اسـت .

مجوز خاص

وکالتنامه وکلا

 موارد مرتبط با مجوز خاص در خصوص قرارداد الکترونیک وکالت

 نکتـه: تصدیـق نمـودن اسـناد مثبتـه مبنـی بـر تخصیـص یکـی از مـوارد خـاص به موکل توسـط وکیـل مبنـای تشـخیص صـدور ایـن مجـوز در سـامانه خدمـات الکترونیـک قضایی (سـخا ) می باشـد.

۱ – افـرادی کـه در حـال حاضـر محـل اقامـت آنـان در زنـدان و بازداشـتگاه و موسسـات کیفـری اسـت و در ثنـا فاقـد ثبت نـام می باشـند .

 لازم بـه ذکـر اسـت بـا توسـعه دفاتـر خدمـات مسـتقر در زنــدان و احــراز شــماره تلفــن همــراه متعلــق بــه زندانــی ، امــکان ثبت نــام در ثنــا و تنظیــم قـرارداد وکالـت در دفاتـر خدمـات مذکـور امکان پذیـر خواهـد بـود.

مــدرک مرتبــط جهــت صــدور مجــوز خــاص افراد زندانی : بــرگ زنــدان مــوکل از ســزاجا – تاییــد مرجــع انتظامــی و موسســات کیفــری .

۲ –  افـرادی کـه در واحدهـای قضایـی نظـر به فوریـت موضـوع نسـبت بـه انعقـاد قـرارداد وکالـت بـا وکیـل انتخابـی یـا تسـخیری اقـدام و امـکان دریافـت پیامـک را ندارنـد .

مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص :  گواهی وکیل مبنی بر وجود موکل در زندان .

۳ –  در خصــوص موکلیــن خارجــی (اتبــاع بیگانــه) کــه فاقــد ثبت نــام در ثنــا می باشــند و یــا نســبت تنظیــم وکالتنامــه بــا وکیــل در خــارج از ایــران اقــدام می نماینــد .

مـدرک مرتبـط جهـت صـدور مجـوز خـاص : گذرنامـه مـوکل و مـدرک احـراز هویـت شـخص خارجی .

۴ –  افـرادی کـه دارای محدودیت هـای حرکتـی هسـتند کـه بـر اسـاس مجوزهـای اعطایـی از ناحیـه مقـام مجـاز بـا الحـاق اسـناد پزشـکی در سـامانه ایـن امـکان فراهـم میگـردد.

مـدرک مرتبـط جهـت صـدور مجـوز خـاص : گواهـی پزشـکی متخصـص کـه بـه تائیـد وکیـل رسـیده باشـد.

 توجـه : بـا ابزارهـای در دسـت پیاده سـازی مبنـی بـر احـراز هویـت از راه دور بـه زودی امـکان ثبت نام همـه اشـخاص بـا هـر محدودیتـی در ثنـا امکانپذیر میگـردد.

 ۵ –  در خصـوص مـواردی کـه متهـم بـر اسـاس قانـون می بایسـت دارای وکیـل تسـخیری بـوده و متــواری میباشــد .

مـدرک مرتبـط جهـت صـدور مجـوز خـاص : تائیـد مرجـع قضایـی مبنـی بـر متـواری بـودن متهـم و الـزام وکیـل بـه پذیـرش وکالـت تسـخیری .

۶ – وکالتنامه هایی که قبل از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۹ به امضای وکیل و موکل رسیده است .

مــدرک مرتبــط : وکالتنامــه ســنتی کــه در تاریــخ قید شــده در آن قبــل از اول آذرمــاه ۱۳۹۹ باشـد.

 نکتـه: در ایـن مـوارد وکیـل در زمـان ارائـه دادخواسـت ویـا انتخـاب در هرمرحلـه از دادرسـی بـه عنـوان وکیـل در دفاتـر خدمـات و یـا از طریـق سـامانه خود کاربری وکیل اعـلام مـی دارد، بر اسـاس یکی از مـوارد منـدرج در ایـن بخـش و بـا الحـاق مـدارک مرتبـط مربـوط به هـر بند با مجـوز خـاص، امـکان ارائه وکالتنامـه کاغـذی (سـنتی) بـه ایشـان اعطـا می گـردد.

شخص حقوقی

 ۱ –  در خصـوص اشـخاص حقوقـی، در ابتـدا مشـخصات شـخص حقوقـی در بخـش مـوکل ثبـت و سـپس اشـخاص حقیقـی کـه بـر اسـاس مـوارد منـدرج در آگهی هـای ثبتـی شـرکت به عنـوان نماینـده و صاحبـان حـق امضـای مجـاز شـناخته می شـوند ، در بخـش نماینـده درج خواهد شـد ، الزم بـه ذکـر اسـت پیامـک رمـز بـه شـماره تلفـن همـراه نماینـدگان شـخص حقوقـی ارسـال می گــردد .

 انطبــاق و بررســی صحــت ایــن اطلاعات بــا وکیــل محتــرم میباشــد. همچنیــن شــخص حقوقــی و نماینــده ، هــر دو می بایســت در ثنــا ثبت نــام نمــوده باشــند

۲ – بــرای ســازمانها، نهادهــا و ارگانهــا متقاضــی ســرویس احــراز اصالــت قــرارداد الکترونیــک وکالــت ، خدمــت مذکــور در شــبکه ملــی اطالعــات XIN قرارگرفتــه اســت. بــا ارائــه تقاضــا از ناحیــه هــر یــک از ایــن ســازمانها بــه شــورای تعامــل پذیــری دولــت الکترونیــک ، امــکان دریافـت ایـن مهـم بـرای آنهـا فراهـم میگـردد ، بـر ایـن اسـاس مراجـع شـبه قضایـی، داوری و ســایر مراجــع حســب نیــاز جهــت بررســی قــرارداد الکترونیــک می تواننــد از ایــن قابلیــت بهره منــد گردنــد. منظــور قانونگــذار بــه اســتفاده از قــرارداد الکترونیــک وکالــت دربنــد ش تبصــره ۶ قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۹ هــر مرجعــی اســت کــه نیازمنــد بــه اخــذ وکالتنامــه در فراینــد کاری خــود می باشــد .

الزامات

اطلاعات هویتـی و نشـانی افـرادی کـه مجـاز بـه امضـای قـرارداد وکالـت می باشـند ( وکیـل و مــوکل ، وکیــل مــع الواســطه، وصــی، قیــم، متولــی، امیــن، وکیــل مدنــی ) از ثنــا اســتخراج میشــود. در صــورت تغییــر اطالعــات میبایســت ایــن افــراد ابتــدا تغییــرات را در ثنــا اعمــال نماینـد.

نکتـه: در وضعیـت ( وکالـت مدنـی ) ، وصـی، قیـم، متولی، امیـن، مدیر تصفیه کـه به هر علـت در ثنا ثبتنـام ندارنـد، ثبـت نماینـدگان مذکـور در ثنـا الزامـی بـوده و در خصـوص موکلیـن اصلـی بـا ثبـت کد ملـی مشـخصات ایشـان از ثبـت احـوال اسـتخراج و وضعیـت حیات وی بررسـی می شـود، سـایر اطلاعات اصیـل ماننـد آدرس، توسـط وکیـل به صـورت تایپـی درج می گـردد لـذا الزامـی بـه ثبت نـام ایشـان در ثنـا در ایـن مرحله نیسـت .

۲ –  در خصــوص اشــخاصی کــه در ثنــا ثبت نــام و تصویــر امضــاء ندارنــد ، می بایســت بــا مراجعــه بـه یکـی از دفاتـر خدمـات نسـبت بـه ثبـت تصویـر امضـا در سـامانه مذکـور اقـدام نماینـد.

۳ – ابطال قرارداد وکالت صرفا قبـل از تائیـد نهایـی وکیـل امکان پذیـر اسـت و پـس ازآن قـرارداد دارای آثار قانونـی بـوده و از طریـق ایـن سـامانه قابـل ابطـال نیسـت.

۴ –  قـرارداد وکالـت به صـورت الکترونیکـی از زمـان لازم الاجرا شدن ، مـلاک عمـل بـوده و تسـری بـه قراردادهـای سـنتی انعقاد یافتـه قبـل از تاریـخ الـزام نـدارد. بدیهـی اسـت قراردادهـای کـه قبـل از الـزام و زمـان اجـرای قانـون در سـامانه الکترونیـک ثبـت گردیـده اسـت نیـز معتبـر می باشــند.

۵ – بـا توجـه بـه اینکـه اسـناد بارگـذاری شـده در قـرارداد توسـط وکیـل تصدیـق شـده اسـت ، به عنـوان مـدرک مثبتـه وکالتنامـه لحـاظ گردیـده و می بایسـت توسـط ایشـان ممهـور شـود. ایــن مــدارک متفــاوت از دلایــل و منضمــات دادخواســت بــوده و صرفــا به وکالتنامه مربوطه میباشــد .

۶ – نظـر بـه اینکـه راه انـدازی، نگهداشـت و توسـعه قـرارداد الکترونیـک وکالـت توسـط مرکـز آمــار و فنــاوری اطلاعات قــوه قضائیــه صــورت می پذیــرد و مرکــز و کانــون هزینــه ای را در خصــوص انتشــار اوراق وکالــت متقبــل نمیگردنــد، لــذا هزینــهای احتمالــی قابــل مطالبــه در خصــوص ایــن قــرارداد در ردیفهــای تعیین شــده مجــاز لحــاظ میگــردد .

۷ – حــق الزحمــه دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی جهــت ثبــت قــرارداد وکالــت در بخــش مربــوط بــه ســامانه لحــاظ خواهــد شــد.

امکانات

۱ –  امـکان ثبـت قـرارداد وکالـت بـرای بیـش از یـک وکیـل ایجـاد شـده اسـت، در ایـن راسـتا یکــی از وکلا بــا حســاب کاربــری خــود نســبت بــه ثبــت اطلاعات اقــدام و ســپس بــا کلیــد افـزودن و درج کـد ملـی وکیـل بعـدی ، اطلاعات ایشـان را از ثنـا بازیابـی می نمایـد ، در ایـن صــورت در انتهــای فراینــد ، پیامکــی بــرای وکیــل دوم و یــا ســوم در راســتای تائیــد قــرارداد وکالــت ارســال میگــردد. بــه لحــاظ رعایــت محرمانگــی و حفــظ حریــم خصوصــی اشــخاص سـایر مشـخصات ازجملـه اقامتـگاه و شـماره تلفـن همـراه ایشـان پـس از تائیـد از ناحیـه وکیـل مذکــور در ســامانه درج میگــردد. لازم بــه ذکــر اســت انتخــاب نــوع وکالــت، (مجتمعــا یــا منفــردا، مجتمعــا و متفــردا) توســط وکیــل بــر اســاس مــاده ۵ آیین نامــه تعرفــه حق الوکالــه، حــق المشــاوره و هزینه هــای ســفر وکلای دادگســتری لحــاظ گردیــده اســت .

۲ –  در خصـوص درصـد حق الوکالـه در وکالـت از نـوع مجتمعـا، در سـامانه به صـورت پیش فـرض به تسـاوی درج گردیـده اسـت، طرفیـن میتواننـد درصدهـای متفاوتـی را توافـق و ثبـت نماینـد.  

لـذا بـر اسـاس مـاده ذکرشـده دربنـد قبـل ، میـزان ابطـال تمبـر مالیاتـی، سـهم کانـون، مرکـز و صنـدوق بـر اسـاس درصـد تعیین شـده بـرای هـر یـک معیـن خواهـد شـد.

۳ – در خصــوص کارآمــوز وکالــت امــکان تخصیــص هوشــمند وکیــل سرپرســت بــه کارآمــوزان ایجــاد شــده اســت. درصورتیکــه کارآمــوز بــا شناســه خــود وارد ســامانه شــود، در فهرســت ارســال پیامک هــا ، مشــخصات وکیــل سرپرســت نیــز قیــد میگــردد و پیامــک بــرای ایشــان ارســال خواهــد شــد. وکیــل سرپرســت بــا مراجعــه به حســاب کاربــری خــود و درج شــماره یکتـای قـرارداد وکالـت و جسـتجو، نسـبت بـه رؤیـت متـن قـرارداد اقـدام و در صـورت تائیـد، کـد ارسـالی را در سـامانه ثبـت و یـا در اختیـار کارآمـوز وکالـت قـرار میدهـد، بـر ایـن اسـاس تصویــر امضــای ایشــان از ثنــا اســتخراج و ذیــل قــرارداد درج میگــردد

نکتـه: کانونهـای وکلای دادگسـتری موظف هسـتند نسـبت بـه بروزسـانی اطلاعات کارآمـوزان و وکیـل سرپرسـت در پایـگاه اطلاعات وکلا اقـدام نماینـد. بدیهی اسـت مسـئولیت این امـر بـا کانون ها و مرکز کلا میباشـد

۴ –  در خصــوص مــوکل ، پــس از تائیــد ارســال پیامــک امضــاء ، مشــارالیه محتویــات قــرارداد الکترونیـک را مشـاهده و در صـورت تائیـد ، کـد ارسـالی را در اختیـار وکیـل قـرار می دهنـد ، بـر ایــن اســاس تصویــر امضــای ایشــان از ثنــا ذیــل قــرارداد قــرار میگیــرد.

۵ –  امــکان دریافــت قــرارداد الکترونیــک وکالــت در بخــش اســتعلام  قضایــی ســمپ بــا عنــوان استعلام  قــرارداد الکترونیــک وکالــت ، فراهــم گردیــده اســت. مرجــع قضایــی می توانــد جهــت رؤیـت محتویـات قـرارداد و حـدود اختیـارات وکیـل کـد (شناسـه) را در بخـش اسـتعلام  قـرارداد الکترونیـک وکالـت وارد و محتویـات آن را رؤیـت نمایـد .

۶ – خدمـت قـرارداد الکترونیـک وکالـت ، در راسـتای ثبـت توافـق بیـن وکیـل و مـوکل و اعطـای وکالـت جهـت پذیـرش در مراجـع قضایـی ایجـاد گردیـده اسـت.

مـوارد زیـر از طریـق سـامانه خدمـات الکترونیـک قضایـی ( سـخا ) ثبـت و پیگیـری شـده و منصـرف از وظایـف ایـن قـرارداد می باشــد. ابطـال تمبـر مالیاتـی وکیـل به صـورت الکترونیـک و سـنتی (تمبـر کاغـذی) در هـر مرحلـه از دادرسـی موارد مرتبط به پایانه های فروشگاهی و نحوه دریافت حق الوکاله از موکل اعلام عزل و یا استعفای وکیل از (خدمت لایحه در سخا) ارسال اظهارنامه استعفای وکیل و یا مطالبه حق الوکاله (خدمت اظهارنامه در سخا )

۷ – بـا توجـه بـه درج امـکان دریافـت قـرارداد وکالـت از طریـق شناسـه یکتـا در سـخا، قابلیـت الحــاق قــرارداد الکترونیــک بــه دادخواســت ثبــت شــده در ســخا فراهــم می گــردد. بــا ایــن قابلیـت نیـازی بـه ارائـه نسـخه فیزیکـی قـرارداد در زمـان ثبـت دادخواسـت یـا فراینـد رسـیدگی نیسـت .

۸ – امـکان تنظیـم قـرارداد وکالـت در دفاتـر خدمـات به عنـوان یـک خدمـت جدیـد ایجادشـده اســت. بــر ایــن اســاس کــد (رمــز) تائیــد می بایســت توســط مــوکل در صــورت تصدیــق مفــاد قـرارداد در اختیـار مدیـر دفتـر خدمـات انتخاب شـده قـرار گیـرد. ایـن موضـوع در متـن پیامـک مرتبـط لحـاظ شـده اسـت .

۹ – در صورتــی کــه وکیــل عضــو یکــی از کانون هــای وکلای دادگســتری باشــد، نشــانی کانــون و درصورتی کـه عضـو مرکـز وکلا، کارشناسـان رسـمی و مشـاوران خانـواده قـوه قضائیـه باشـد، نشــانی مرکــز قیــد می شــود .

۱۰ – در صـورت وکالـت توأمـان وکیـل مرکـز و کانـون در یـک وکالتنامـه، نشـانی صنفـی وکیلـی کـه بـا حسـاب کاربـری آن ثبـت قـرارداد انجام شـده درج می گـردد .

۱۱ – موضــوع وکالــت، حــدود و اختیــارات وکیــل و شــروط قــرارداد، بــر اســاس قوانیــن و آیین نامه هـای صنفـی موجـود علی الخصـوص مـوارد منـدرج در مـاده ۳۵ قانـون آییـن دادرسـی مدنـی ، نظـرات کانـون و مرکـز مشـاوران و خبـرگان قضایـی تدوین شـده اسـت ، کاربـر می توانـد مـوارد را اختیـاری حـذف و یـا اضافـه و بـا انتخـاب سـایر شـروط و حـذف عبـارت پیش فـرض، متـن موردنظـر را درج نمایـد .

۱۲ –  کارآمـوزان نیـز در مـواردی کـه بـر اسـاس قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مجـاز بـه پذیـرش آن اختیـارات در وکالتنامـه نیسـتند می بایسـت نسـبت بـه حـذف ردیف هـای موردنظـر اقـدام نماینـد. در هر حـال نظـارت برایـن مـوارد بـا وکلای  سرپرسـت میباشـد .

۱۳ – امــکان ثبــت قــرارداد وکالــت در تمــام مراحــل تحقیــق و رســیدگی، دادســرا ، دادگاه و تجدیدنظـر، دیـوان عالـی کشـور و سـایر مراجـع قضایـی رسـیدگی کننده امکانپذیـر می باشـد .