وظایف مدیر تصفیه بعد از ورشکستگى 

پس از آن که دادگاه حکم ورشکستگى تاجر را صادر کرد، ضمن صدور حکم يا حداکثر تا پنج روز بايد شخصى را به نام مدير تصفيه تعيين کند تا به‌ عنوان قائم‌مقام تاجر، وظايف خود را در مورد حفظ و نگهدارى و نیز اداره اموال تاجر انجام دهد و پاسخگوى طلبکاران تاجر هم باشد. 

در کنار مدير تصفيه، عضو ناظرى نيز تعيين می‌شود تا بعضى از امور ورشکسته را با همکارى مدير تصفيه و بعضى ديگر را مستقلاً و به تشخيص خود انجام دهد. در هر حال هر دو نفر زير نظر دادگاه وظايف خود را انجام مى‌دهند.
در قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب سال ۱۳۱۸، اداره‌اى به نام اداره تصفيه، مسئول امور ورشکستگان است و جایى براى مدير تصفيه و عضو ناظر وجود ندارد. 
به بيان ديگر با تشکيل اداره تصفيه، امور ورشکستگى تمامی مسئوليت‌هایى که برابر قانون تجارت بر عهده مدير تصفيه و عضو ناظر است، به اداره مزبور محول شده است.
عضو ناظر همان‌طور که از نام او پيداست، کسى است که به‌ وسيله دادگاه تعيين مى‌شود و بر اعمال و اقدامات مدير تصفيه نظارت دارد يا به بيان ديگر، همه اعمال يا موارد متعددى از آن که مربوط به امر تصفيه است، زير نظر او انجام مى‌شود.
هرگاه مدير تصفيه، مهر و موم تجارتخانه، انبار، مغازه، صندوق، اسناد، دفاتر، نوشته‌ها، اسباب،  لوازم و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر را از عضو ناظر بخواهد، اجازه انجام اين امور را به او خواهد داد.
فروش اموال ضايع‌شدنى يا اموالى که اگر به فروش نرسد دچار کسر قيمت مى‌شود و به‌کار انداختن سرمايه تاجر ورشکسته و نيز اشيایى که نگهدارى آنها فايده‌اى ندارد با اجازه عضو ناظر، به وسيله مدير تصفيه انجام مى‌گيرد.
در صورتى ‌که تاجر براى معاش خود و خانواده‌اش وسيله ديگرى نداشته باشد و درخواست نفقه کند، تعيين مقدار نفقه، براى تصويب دادگاه به وسيله عضو ناظر پيشنهاد می‌شود.
در صورتى ‌که تاجر ورشکسته براى بستن دفاتر به‌وسيله مدير تصفيه احضار شود و ظرف ۴۸ ساعت حاضر نشود بستن دفاتر با حضور عضو ناظر انجام می‌شود. عضو ناظر در خصوص تنظيم صورت اموال و دارایى تاجر و چگونگى ورشکستگي، هرگونه تحقيقى را که لازم بداند، مى‌تواند انجام دهد و از مستخدمين تجارتخانه و شاگرد و هر فرد ديگرى مى‌تواند توضيحات لازم را بخواهد و مراتب را صورت‌جلسه کند.
وصول مطالبات تاجر ورشکسته به‌وسيله مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر انجام مى‌شود. اثاثيه و مال‌التجاره ورشکسته با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر به ‌وسيله مدير تصفيه به ‌فروش مى‌رسد.
تشخيص طلب طلبکاران در محل، ساعت و روزى که عضو ناظر تعيين می‌کند، انجام مى‌شود. در صورتى‌ که طلب مسلم شد و مورد قبول قرار گرفت، به وسيله عضو ناظر بايد تایید شود.
در صورتى ‌که راجع به وصول طلب اختلافى حاصل شود، عضو ناظر مى‌تواند گزارش تهيه و موضوع را به دادگاه ارجاع کند. در اين ‌صورت دادگاه بايد به اين امر رسيدگى کند.
مجمع عمومى طلبکاران براى بستن قرارداد ارفاقى در محل، ساعت و روزى که عضو ناظر تعيين می‌کند، بايد تشکيل شود. در صورتى ‌که اوضاع و احوالى ايجاب کند که از دفاتر تاجر رفع توقيف به‌عمل آيد، اقدامات لازم تحت نظر عضو ناظر انحام مى‌شود.
گزارش وضعيت تاجر ورشکسته به وسيله مدير تصفيه تهيه می‌شود و به اطلاع طلبکاران مى‌رسد و سپس امضا و به عضو ناظر ارایه می‌شود و عضو ناظر نیز تمامی مذاکرات و تصميمات را صورت‌جلسه می‌کند.