ماهیت مجازات ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی

مجازات  ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی جزای نقدی محسوب می شود  نظریه مشورتی مجازات  ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلیسوال  اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر کرده و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را سیصد هزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد