دیوان عدالت اداری درخواست  ابطال یک ماده در رابطه با مبادلات مرزنشینان را رد شد

دیوان عدالت اداری درخواست  ابطال یک ماده در رابطه با مبادلات مرزنشینان را رد شد رای دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن صادر شد.