مدت زمان جلوگیری از مطالعه و دسترسی متهم به اوراق پرونده

زمان صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پروندهنظریه مشورتی در مورد زمان صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پروندهسوالآیا قرار عدم دسترسی که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است، را مـی‌توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر کرد یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلا یک هفته یا یک ماه باشد؟