الزام به انجام تعهد مبنی بر احداث بنا

در مواقعی که شخص متعهد، طبق زمان‌بندی پیش‌بینی شده در قرارداد، اقدام به احداث ساختمان و تکمیل آن نکند، شخص ذی‌نفع می‌تواند دادخواست الزام شخص متعهد به ایفای تعهد مبنی بر ساختن ساختمان را طرح کند.

ممکن است شخصی در قالب قراردادی، مانند مشارکت در ساخت، پیش‌فروش یا پیمانکاری ساخت، متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود. در مواقعی که شخص متعهد، طبق زمان‌بندی پیش‌بینی شده در قرارداد، اقدام به احداث ساختمان و تکمیل آن نکند، شخص ذی‌نفع می‌تواند دادخواست الزام شخص متعهد به ایفای تعهد مبنی بر ساختن ساختمان را طرح کند.
شخصی که به نفع او تعهد ساخت بنا شده باشد که به او متعهدله گفته می‌شود، خواهان دعوا تلقی می‎شود و کسی هم که تعهد به ساخت داده است، خوانده است.
از آنجایی که دعوای الزام به احداث بنا مرتبط با ملک و مال غیرمنقول است در دادگاه محل وقوع ملک مطرح و رسیدگی می‌شود.
پس از صدور رای قطعی مبنی بر احداث بنا، دادگاه خوانده را ملزم می‌کند تا تعهد خود را انجام دهد و در صورتی که تعهد خویش را انجام نداد، خواهان می‌تواند با هزینه شخصی ملک را تکمیل کرده و به خوانده مراجعه و هزینه‌ها را مطالبه کند. 
در صورتی که خواهان، امکان احداث بنا را نداشت و اجرای حکم از طریق فرد سومی ممکن نبود، خواهان می‌تواند اقدام به فسخ قراردادی کند که بین طرفین منعقد شده است.
طبق قانون، در پیش‌فروش ساختمان در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار، چنانچه پیش‌فروشنده در مهلت پیش‌بینی‌شده در قرارداد، موفق به تکمیل ساختمان نشود، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل ساختمان باقی مانده است، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خویش شود. 
به گزارش مهداد، با این حال، در عمل از آنجایی که قراردادهای پیش‌فروش به صورت رسمی تنظیم نمی‌شود، اقدام از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر نیست و حق پیش‌خریدار صرفاً از طریق دادگاه قابل مطالبه است.  اگر کسی که حکم علیه او صادر شده است، به تعهدش عمل نکند و مالک یا پیش‌خریدار نیز امکان تکمیل ساختمان را نداشته باشد، می‌توان معامله را فسخ کرد.
اگر هم ملک در تصرف متعهد باشد، باید دادخواست الزام به تحویل ملک یا خلع ید تقدیم شده و پس از رفع تصرف متعهد، اقدام به تکمیل ساختمان شود. 
حتی اگر ملک در رهن یا بازداشت باشد نیز مانع اجرای حکم الزام به تکمیل ساختمان نمی‌شود.
اگر تعداد اشخاصی که نسبت به تکمیل بنا ذی‌نفع هستند، بیش از یک نفر باشد، لزومی ندارد همه آنها دادخواست الزام به تکمیل ساختمان را طرح کنند. حتی یک نفر هم به تنهایی می‌تواند اقدام به طرح این دعوا کند. 
البته به نظر می‌رسد در زمان اجرای حکم صرفاً برای تکمیل مشاعات ساختمان و واحد اختصاصی اشخاصی که اجراییه به نفع آنها صادر شده است، می‌توان از مزایای حکم صادره و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استفاده کرد.
امکان دارد تعهد سازنده احداث کل بنا نباشد و صرفاً احداث یا تکمیل بخشی از بنای ساختمان را متعهد شده باشد. 
در این حالت در عنوان خواسته، به جای الزام به احداث بنا باید الزام به تکمیل بنا قید شود.