نحوه دریافت خسارت  ناشی از بازداشت اشتباهی 

مطابق با قانون فرد در صورت بازداشت اشتباه می تواند از دولت خسارت مطالبه کند .

بر اساس قانون در صورتی که افراد به صورت غیر قانونی بازداشت شوند   می‌توانند در برابر این موضوع شکایت کنند.

بر اساس آنچه که در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است اگر افراد در هنگام رسیدگی کیفری به دلیلی بازداشت شوند و بعداً مشخص شود که آنها بی گناه بودند و حکم برائت برایشان صادر شود می توانند خسارت دریافت کنند. 

چگونگی دریافت خسارت بابت بازداشت اشتباه

افرادی که به طور اشتباه  یا غیر قانونی بازداشت شده اند  می‌توانند پس از صدور جکم برائت یا قرار منع تعقیب با مراجعه به کمیسیون های استانی و در صورت لزوم به کمیسیون ملی خسارتی که به آنها در راستای بازداشت اشتباه وارد شده را از دولت مطالبه کنند.