نحوه فسخ قرارداد به دلیل خیار تاخیر ثمن

در زمانی که مبایعه‎ نامه‎ای در مورد فروش یک ملک میان خریدار و فروشنده تنظیم می‎ شود،اگر طرفین در زمان انجام معامله برای پرداخت ثمن، مدت مشخصی را تعیین نکرده باشند، اگر سه روز از زمان انجام بیع بگذرد و در این سه روز، نه خریدار تمام ثمن را پرداخت کرده و نه فروشنده ملک را تحویل داده باشد، فروشنده این حق را دارد که به جهت «خیار تاخیر ثمن» مبایعه‎ نامه را فسخ کند .

معنی خیار تاخیر ثمن

در قانون عنوان شده است که اگر طرفین در زمان انجام معامله برای پرداخت ثمن، مدت مشخصی را تعیین نکرده باشند، اگر سه روز از زمان انجام بیع بگذرد و در این سه روز، نه خریدار تمام ثمن را پرداخت کرده و نه فروشنده ملک را تحویل داده باشد، فروشنده این حق را دارد که به جهت «خیار تاخیر ثمن» مبایعه‎ نامه را فسخ کند و طی یک اظهارنامه به خریدار اعلام کند که معامله فسخ شده است و دادخواستی را تحت عنوان «تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن» مطرح کند.

خیار

نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن

در دعوای تایید قرارداد قابل فسخ به جهت خیار تاخیر ثمن ، خواهان دعوا، فروشنده است که می‎ بایست دادخواست خود را به‏طرفیت خریدار، در دادگاهی که ملک در حوزه آن واقع شده است، مطرح کند.

رایی که دادگاه مبنی بر تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن، مطرح می‎ کند، جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نیست.

تاثیر وجود ضامن برای پرداخت ثمن در خیارتاخیر ثمن

اگر خریدار برای پرداخت ثمن، ضامنی معرفی کند، در صورتی که فروشنده این مورد را قبول کند، خیار تاخیر ثمن از بین می‌رود: اگر ظرف سه روز از تاریخ بیع، فروشنده خیار تاخیر ثمن داشته باشد ولی از آن استفاده نکند و خریدار ثمن معامله را پرداخت کند، فروشنده دیگر حق فسخ نخواهد داشت.

تاثیر معیوب بودن ثمن در خیار تاخیر ثمن

اگر ثمنی که خریدار به فروشنده پرداخت می‎ کند، معیوب باشد، خیار تاخیر ثمن به ‎علت اینکه فروشنده آن ثمن را گرفته است، از بین می‎ رود. اما خریدار می‎ تواند به ‎استناد خیار عیب، قرارداد را فسخ کند.