عدم پذیرش دادخواست های مطالبه وجه مستند به اسناد رسمی در دادگاه ها 

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دستور داد تا این دفاتر از پذیرش دادخواست مطالبه وجه خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در نامه‌ای که از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال شده آمده است: با توجه به تصویب «آیین‌ نامه اجرائی، شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مقتضی است از پذیرش دادخواست مطالبه وجه راجع به اسناد رسمی لازم‌الاجرا خودداری و مراجعان ابتدا به دوائر اجرای ثبت راهنمایی شوند.
 بدیهی است در صورت عدم شناسایی اموال ظرف دو ماه از تاریخ درخواست صدور اجرائیه و عدم اجرای مفاد اجراییه ظرف مدت ۶ ماه از آن تاریخ، مطابق ماده ۸ آیین نامه مذکور، ذینفع می تواند با انصراف از تعقیب عملیات اجرایی، با ارائه گواهی صادره اقدام به طرح دعوا نماید.

آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

عدم پذیرش دادخواست مطالبه وجه