مجازات  ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی جزای نقدی محسوب می شود 

نظریه مشورتی مجازات  ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی

سوال 

اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر کرده و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را سیصد هزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند اعمال ماده ۲ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه درخواست کنند؟ 

پاسخ

با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره یک ماده ۷۰۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۷، به عنوان جزای نقدی درنظرگرفته شده است، نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب سال ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده یک قانون اخیر‌الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه و کسر شود.