تغییر خواسته از محکومیت تضامنی خواندگان به غیر تضامنی

 

نظریه مشورتی تغییر خواسته از محکومیت تضامنی خواندگان به غیر تضامنی

 

سوال

 

با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نیست و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست، دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح کند و سپس خواهان در جلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم کند (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا نخستین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟

 

پاسخ

موارد مسئولیت تضامنی در قانون، تعیین شده و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است. با توجه به اینکه سبب و آثار مسئولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است، بنابراین تغییر هر یک از این ادعاها توسط خواهان، به معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، تنها تا نخستین جلسه دادرسی امکان‌پذیر است.