بررسی رای وحدت ‎رویه شماره ۷۴۷ در خصوص تملک ملک خصوصی افراد توسط دولت

نقد و بررسی رای وحدت  ‎رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد توسط دولت راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاه‎ها، رویه‎های مختلفی وجود داشته است. 

 شرایط و ضوابط تملک اراضی برای برنامه های عمرانی ، عمومی ، نظامی

 شرایط و ضوابط تملک اراضی برای برنامه های عمرانی ، عمومی ، نظامی دستگاههای تملک کننده برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی خود به اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور و متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشند 

Go to Top