امکان دریافت نیم عشر اجرایی پس از گذشت ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه

امکان دریافت نیم عشر اجرایی پس از گذشت ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه محکوم‌له گذشت کندنظریه مشورتی امکان دریافت نیم عشر اجرایی اگر پس از  ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه محکوم‌له گذشت کندسوال در مورد تفسیر مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص پرونده‌های اجرای احکام که پس از انقضای مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم‌له گذشت می‌کند آیا حق‌الاجرا بر محکوم‌علیه تحمیل می‌شود یا خیر؟

زمان دریافت نیم عشر اجرایی از نهادها و سازمان  های دولتی

نظریه مشورتی در مورد زمان دریافت نیم عشر اجرایی از نهادها و سازمان  های دولتی  نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است.» از طرفی به موجب ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود.»

Go to Top