اعتبار رونوشت اسناد رسمی

طبق ماده ی ۷۴ قانون ثبت رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله ی اصل سند و دارای آثار اصل می باشد مشروط بر اینکه مطابقت آن با ثبت دفتر وسیله ی مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

بنابراین رونوشت هایی که مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط مسؤول دفتر اسناد رسمی گواهی نشده باشد  و یا مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط غیر مسؤول دفتر اسناد رسمی یا قائم مقام او تصدیق گردیده باشد مشمول ماده ی ۷۴ قانون ثبت نبوده و دارای آثار و اعتبار ذکر شده برای اسناد ثبتی نخواهد بود.

نحوه اثبات بی اعتباری رونوشت سند رسمی

متن ماده ی ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک چنین است: “سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر ”

از عبارت ماده چنین استفاده میشود که صرف طرح دعوى عدم مطابقت رونوشت با ثبت دفتر کافی نیست بلکه باید این ادعا در مراجع صالح به اثبات رسیده باشد تا موجب بی اعتباری رونوشت سند گردد.

تفاوت رونوشت سند با تصویر برابر با اصل سند

 اگر مثلاً مدیر دفتر دادگاه برابری رونوشت سند رسمی را با اصل آن تصدیق کند آن رونوشت حکم اصل را ندارد و آثار ثبت اسناد بر آن مترتب نمی شود زیرا مدیر دفتر مطابقت آن را با ثبت دفتر گواهی نکرده است بلکه برابری آن را با اصل سند تصدیق نموده است و تصدیق مطابقت با اصل مؤثر نیست و از شمول ماده ی ۷۴ قانون ثبت خارج است.