متن دادخواست اعسار از پرداخت دیه

ریاست محترم شعبه ۱۱۴۰ دادگاه عمومی ( جزایی ) تهران
با سلام و دعای خیر احتراما به استحضار می رساند موکل اینجانب به موجب دادنامه شماره ۱ مورخ ۱۳۹۴/۷/۳۰ موضوع پرونده کلاسه ۱ مطروحه در آن شعبه محترم در مقام عاقله خانم سارا ، به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان و همچنین یک دوم دیه کامل مرد مسلمان در حق آقای رضا محکوم گردیده است .
نظر به اینکه خواهان به جهت حجر قریب به بیست سال است که نا توان از انجام هرگونه فعالیتی است که از محل آن قادر به کسب هر گونه درآمدی باشد و از سال ۱۳۹۱ تا کنون هزینه زندگی وی و خانواده اش از محل یارانه پرداختی توسط کمیته امداد و کمک های اقوام و خویشان تامین می گردد ، قادر به پرداخت یکجای  دو فقره دیه مقرر در دادنامه مذکور نمی باشد .
لذا با عنایت به مراتب فوق و عاجز بودن خواهان در پرداخت دو فقره دیه مقرر در دادنامه محکومیت حتی به نحو اقساط ، با تقدیم این دادخواست مستند به ماده ۱ قانون اعسار , ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و همچنین قواعد فقهی ” لا حرج فی الدین ” و ” نفی عسر و حرج ” ، صدور حکم اعسار خواهان در پراخت دو فقره دیه مقرر در دادنامه فوق الاشعار مورد استدعاست .
با تجدید مراتب احترام

 

دادخواست اعسار از پزداخت دیه ، دادخواست اعسار از پرداخت وجه ، نمونه دادخواست اعسار ،اعسار از دادن پول ، دانلود دادخواست اعسار ، اعسار از محکوم به ، اعسار از دیه