تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در صورت دادخواست طلاق از طرف مرد

اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند، دادگاه رسیدگی‌کننده بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، مکلف است در ضمن حکم طلاق، حقوق مالی زوجه از جمله مهریه را نیز تعیین تکلیف کند.

اگر قبل از دادخواست طلاق از جانب زوج یا در اثنای رسیدگی دادگاه، زوجه دادخواست مهریه داده باشد دادگاه رسیدگی‌کننده به طلاق به آن پرونده مهریه که ممکن است در همان شعبه باشد یا شعبه دیگر، استناد می‌کند. بدیهی است اگر مرد بخواهد در این حالت، تقاضای تقسیط (اعسار از پرداخت دفعی مهریه) کند، باید در شعبه‌ای که رای مهریه صادر شده است،

نحوه قسطی کردن مهریه

دادخواست اعسار از پرداخت تقدیم دادگاه کند. فرض دوم این است که زن دادخواست مهریه نداده اما مرد دادخواست طلاق داده است. در اینجا پس از صدور حکم طلاق، زوج (مرد) می‌تواند در همان دادگاهی که به طلاق رسیدگی کرده است، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مندرج در عقدنامه و دادنامه طلاق را به طرفیت همسر و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند.

 دادگاه پس از تعیین وقت و استماع شهادت شهود زوج و همچنین اظهارات زوجه در خصوص تقسیط مهریه تصمیم‌گیری کرده و رای صادر می‌کند. نکته مهم این است که اجرای طلاق از جانب مرد و ثبت آن، به تعیین تکلیف دادخواست اعسار مرد موکول می‌شود. اگر دادگاه اعسار را نپذیرد، تا زمانی که همه مهریه‌ای که زن مستحقق آن است، پرداخت نشود، امکان ثبت طلاق نیست و اگر دادگاه اعسار را بپذیرد، با پرداخت پیش‌پرداخت تعیین‌شده توسط دادگاه و سایر حقوق مالی زوجه که در دادنامه آمده است، دادنامه طلاق از جانب زوج ثبت می‌شود.