نمونه دادخواست تحویل خانه توسط فروشنده

ریاست محترم  مجتمع قضایی ………
با سلام و عرض ادب ، احتراما به استحضار می رساند .
۱ . اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲  مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ۱فرعی از ۵۰ قطعه ۱ واقع در بخش ۱ تهران از خوانده محترم ردیف اول  نموده ام  .
از آن جا که در هنگام انعقاد عقد  بیع ، ملک در تصرف مستاجر بود مقرر گردید تا انقضاء  موعد اجاره ملک در ید مستاجر باقی و پس از  آن ، به اینجانب تحویل گردید .
۲ . اما متاسفانه بر خلاف توافق فوق ، نه  تنها  بایع  تا کنون از تحویل ملک  به بنده استنکاف ورزیده بلکه بر خلاف مفاد قرارداد منعقده  ، مبادرت به تمدید قرارداد اجاره با خوانده محترم ردیف دوم نموده است .
۳ . لهذا با عنایت به اینکه  با  انعقاد عقد بیع ، ملکیت ملک متنازع فیه از بایع به خریدار منتقل و پس از آن هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مبیع  بدون اذن مالک جدید  فاقد وجاهت شرعی و قانونی  است  مستندا به  مواد ۱۰ ، ۲۱۹  ،۳۰۸، ۲۲۱ ،۲۲۵ ، ۳۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی   صدور حکم دائر بر الزام خواندگان  به تحویل مبیع  با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست .

دادخواست تحویل مبیع ، دادخواست تحویل ملک ، دادخواست تحویل خانه فروخته شده ، دادخواست تحویل ملک خریداری شده ، دانلود دادخواست ، نمونه دادخواست