نشانی دادسرای ناحیه ۹ تهران (فرودگاه)

میدان آزادی، فرودگاه مهرآباد، جنب گمرک

تلفن دادسرای ناحیه ۹ تهران (فرودگاه)

۴۴۶۹۰۹۰۰ و ۴۴۶۵۹۱۵۴

صلاحیت دادسرای ناحیه ۹ تهران (فرودگاه)

رسیدگی به جرایم فرودگاه