تفاوت  قرض و  خیانت در امانت 

 خیلی از شما عزیزان به اشتباه به جای مراجعه به مراجع حقوقی مثل شورای حل اختلاف و یا دادگاه حقوقی به دادسرا مراجعه و طرح شکایت خیانت در امانت می نمایید. غافل از اینکه خیانت در امانت عناصر خودش را دارد. مثلاَ حتما باید مالی را شما به دیگری بسپرید که صرف انجام کاری شود و یا به مصرف معینی برسد. غافل از اینکه ممکن است مال را به دیگری تحویل دهید و او صرف پرداخت بدهی نماید. مثلاَ اینکه چند سکه طلا به دیگری بدهید و او نیز با فروش سکه ها و یا تحویل عین سکه ها به بدهکار خویش بدهی خود را تصفیه نماید.

ممکن است حتی زمانی را برای پس آوردن سکه ها تعیین نمایید و از آن بالاتر امانت نامه تنظیم نمایید. اما این را بدانید که هیچ یک از این امور، ماهیت قراردادتان را تغییر نمی دهد . به عبارتی همان قرارداد قرض معتبر است و  تغییر ماهیت نمی دهد. بنابراین عنصر سپردنی که در جرم خیانت در امانت ملاک است در این توافق میان دو طرف وجود ندارد. یعنی آنچه که قانونگذار مقرر کرده در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات در اینجا وجود ندارد و اصلاً نمی شود از لحاظ کیفری شکایت خود را پیگیری بفرمایید.

وقتی مالی قرار است به دیگری قرض داده شود و مثل آن را بعدا به شما تحویل دهد دیگر امانتی در کار نیست و طرف هم امین محسوب نمی شود بلکه مالی را از شما گرفته که قرار است بعداً مال دیگری مانند قبلی را به شما پس دهد.